Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Jak wykonuje się legalizację gaśnic?

Gaśnice są obowiązkowym elementem w budynkach czy samochodach, który zapewnia ochronę przeciwpożarową. Ich obecność w trakcie pożaru może okazać się niezastąpiona, lecz żeby tak się stało, muszą być przede wszystkim sprawne. Badaniu sprawności gaśnic służy właśnie legalizacja. W poniższym artykule opisujemy w jaki sposób się ją przeprowadza.

Co oznacza termin legalizacja gaśnic?

Termin legalizacji gaśnic oznacza badanie ciśnienia zbiornika gaśniczego prowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego. Ten rodzaj badania przeprowadzany jest na każdej gaśnicy w momencie jej produkcji. Legalizacje gaśnic, które służą do użytku, przeprowadza się tylko zbiornikom nie mniejszym niż 6 kg i polega na wymianie środka gaśniczego oraz kontroli elementów, takich jak uszczelki.

Gaśnice mniejsze niż 6 kg, wymagają regularnych przeglądów technicznych, co niekiedy nazywane jest potocznie legalizacją. Każda gaśnica na swojej etykiecie posiada okres gwarancyjny nadany przez producenta. W przypadku gaśnic samochodowych wynosi on 5 lat. I choć gaśnica jest objęta gwarancją, a na etykiecie napisana jest data przeglądu technicznego, to zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów, przeglądy techniczne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

W jaki sposób przeprowadza się legalizację gaśnic?

Próbę ciśnieniową zbiornika, a więc legalizację wykonuje Urząd Dozoru Technicznego, sprawdzając, a następnie poświadczając, że dany zbiornik spełnia wymagania techniczne. Natomiast przegląd techniczny gaśnic wykonują specjaliści wykwalifikowani w tym kierunku, którzy kontrolują poszczególne elementy. Konserwacja gaśnic przenośnych musi odbywać się zgodnie z normą PN-EN 3-7, która określa plan poszczególnych czynności. Podstawowy przegląd opiera się na oględzinach zewnętrznych, w których skład wchodzą:

  • ogólny stan techniczny gaśnicy (wskaźnik uruchomienia, wskaźnik/czujnik ciśnienia, uszkodzenia mechaniczne, korozja),
  • kontrola masy dwutlenku węgla,
  • ocena stanu plomby, prądownicy, węży,
  • kontrola ilości środka gaśniczego,
  • ocena stanu urządzenia do uruchamiania gaśnicy,
  • sprawdzenie lokalizacji gaśnicy oraz instrukcji obsługi,
  • umieszczenie kontrolki z informacjami o stanie technicznym gaśnicy.

Dokładniejszą kontrolę gaśnicy uzyskuje się, przeprowadzając konserwacje rozszerzoną, podczas której otwiera się gaśnicę, aby wymienić proszek gaśniczy, uszczelki oraz wykonać próbę ciśnieniową.