Czy pracodawcy są odpowiedzialni za szkolenia ppoż.?

Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Odpowiedzialność pracodawcy a szkolenia ppoż.

Szkolenia przeciwpożarowe są niezwykle istotne. I choć ich wartości zazwyczaj się nie docenia, są kluczowe w momencie, kiedy wybucha pożar lub dochodzi do niebezpiecznej sytuacji stwarzającej bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Co więcej, w niektórych przypadkach ich przeprowadzenie jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Taki obowiązek spoczywa m.in. na pracodawcy, który musi zapoznać wszystkich pracowników z wytycznymi obowiązującymi w konkretnym budynku. W każdym zakładzie powinna być wyznaczona osoba, posiadająca kwalifikacje i odpowiedzialna za przeprowadzenie odpowiednich szkoleń w tym zakresie.

Czego powinny dotyczyć szkolenia ppoż.?

Każdy pracodawca, który jest właścicielem budynku lub jego zarządcą musi spełnić szereg obowiązków wynikających z ustawy o ochronie ppoż. Kluczowe jest przestrzeganie wymagań dotyczących budowy obiektów, projektowania instalacji ppoż. czy podłączania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Każdy budynek musi być też wyposażony w sprzęt pożarniczy i ratowniczy, który posiada aktualne przeglądy techniczne. Nadto, w obowiązku pracodawcy jest zaznajomienie wszystkich zatrudnionych osób, niezależnie od zajmowanego stanowiska, z przepisami przeciwpożarowymi, obsługą sprzętu ratowniczego oraz drogą ewakuacyjną w sytuacjach zagrożenia pożarowego.

W praktyce obligatoryjne jest zatem stworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, którą muszą znać wszyscy zatrudnieni w zakładzie. Dzięki niej każdy pracownik będzie wiedział jak postępować w sytuacjach kryzysowych, tak by nie ulegać panice i w razie potrzeby umieć udzielić pierwszej pomocy. Dopełnieniem takich podstawowych szkoleń są ćwiczenia ewakuacji przeciwpożarowej, które powinny być realizowane cyklicznie z inicjatywy pracodawcy lub właściciela budynku. Rozporządzenie dotyczące ochrony ppoż. określa częstotliwość organizowania ćwiczeń np. dla obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób – raz na dwa lata, czy raz na rok dla szkół i miejsc pracy, w których dochodzi do wymiany co najmniej 50 osób w tym samym czasie.

Jaka odpowiedzialność grozi pracodawcy, który nie przeprowadzi obowiązkowych szkoleń?

Pracodawca, który nie dopełni obowiązku przeprowadzenia szkoleń przeciwpożarowych i BHP musi liczyć się z odpowiedzialnością prawną. Za ignorowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego pracodawcy mogą zostać ukarani grzywną w wysokości od 1000 do nawet 30 000 złotych.  Rażące naruszenia, które mogły doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu pracowników lub śmieci podwładnych pociągają pracodawców do odpowiedzialności karnej. W takich sytuacjach właściciele zakładów pracy mogą zostać pozbawieni wolności do lat 3. Surowe kary świadczą o istocie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom w trakcie pracy i konieczności przestrzegania zasad, które są niezbędne dla ochrony życia i zdrowia osób przebywających w określonym budynku.