Jakich zasad bezpieczeństwa ppoż. trzeba przestrzegać w firmie?

Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Bezpieczeństwo pożarowe w świetle przepisów BHP

Na każdym pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia odpowiednich i bezpiecznych warunków pracy. Obejmuje to zarówno powinności związane z pomieszczeniami, w których przebywają pracownicy, jak i z właściwym przeszkoleniem, sporządzeniem odpowiednich dokumentów i zgodnym z przepisami oznakowaniem wszystkich niezbędnych elementów. Bezpieczeństwo pożarowe w miejscu pracy wymaga więc podjęcia szeregu różnych działań. Sprawdźmy, które z nich są najistotniejsze.

 

Wymagania przeciwpożarowe w stosunku do budynków

Pracodawca jest zobowiązany do określenia, jakim wymogom przeciwpożarowym powinien odpowiadać budynek, wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Zaliczenie obiektu do określonego typu i klasy odporności ogniowej łączy się z koniecznością stosowania odpowiednich środków aktywnej i pasywnej ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in. drzwi przeciwpożarowych o właściwych parametrach szczelności i izolacyjności ogniowej oraz dymoszczelności, a także innych przegród przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się ognia. Budynek w zależności od swej kategorii powinien być również wyposażony w odpowiedni system sygnalizacyjny wykrywający pożar oraz instalacje oddymiające.

W przypadku, gdy specyfika prowadzonej działalności może wiązać się ze stosowaniem substancji niebezpiecznych i wybuchowych, w obiekcie powinny być wyznaczone odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem. W takiej sytuacji istnieje również obowiązek używania odpowiednich instalacji i urządzeń przeciwwybuchowych.

 

System ewakuacji

Przedsiębiorstwo powinno mieć opracowane specjalne plany na wypadek ewakuacji oraz wyznaczyć osoby odpowiedzialne za jej organizację i przeprowadzenie. W budynku muszą być wyznaczone i właściwie oznaczone drogi ewakuacyjne oraz system oświetlenia awaryjnego.

 

Urządzenia gaśnicze i podręczny sprzęt gaśniczy

Budynek, w którym działa firma powinien być wyposażony w odpowiednie systemy gaśnicze. Chodzi to zarówno o instalację tryskaczowe, jak i o odpowiednią sieć hydrantów przeciwpożarowych. Na terenie firmy powinien być również rozmieszczony podręczny sprzęt gaśniczy, m.in. gaśnice wraz z wyraźnymi oznaczeniami.

 

Szkolenia

Pracownicy firmy powinni być odpowiednio przeszkoleni na wypadek pożaru. Pracodawca ma obowiązek opracować i umieścić w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru. W firmie muszą też istnieć odpowiednie procedury związane z ewakuacją, zachowaniem podczas pożaru oraz udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym.